Hizmetlerimizin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Teklif almak için buraya tıklayınız.Aidat Toplama ve Takip Hizmetleri

Apartman ve sitelerde hedeflenen bütçeyi tutturmak için MBS Yönetim ve Danışmanlık olarak yasalara dayalı bir şekilde yönetim gelirini oluşturmak için alacakları takip edecektir. Bütçe oluşturmak için toplanan aidatların yasal zemini 634 sayılı KMK ile net bir şekilde açıklanmıştır.

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;(1) Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan "koruma" ibaresinden sonra gelmek üzere ", güçlendirme" ibaresi eklenmiştir. 4140 (Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1) Yukarıda belirtilen yasalar çerçevesinde kat malikleri veya sakinlerinin aidat ödemeleri tercihe bırakılmamış olup zorunluluk olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

Aidat ödemelerinin gerçekleşmemesi durumunda ise yaşam alanlarında aksaklıklar meydana gelecektir. Temizlik , personel maaşları , peyzaj , asansör bakımı vb. sayısı oldukça olan hizmetlerin yapılamaz duruma gelmemesi için MBS Yönetim & Danışmanlık olarak 634 sayılı KMK , Borçlar ve Tebligat Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan yöntemlerle bu tarz sorunların önüne geçecektir. Belli periyotlarla borç hatırlatması , ihtar çekilerek bu ücretlerin karşılanması için çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Tüm bu ikazlara rağmen ödeme yapmayan sakinleri yasal takibe alarak icra işlemi başlatarak mali disiplini sağlamak adına bir yöntem uygulayacağız. MBS Yönetim & Danışmanlık olarak İcra Takibi başlatmak şirket olarak karşılaşmak istemediğimiz bir durumdur . Hâl yukarıda ki gibi bir durum ile karşılanırsa şirketimiz mali disiplini sağlamak ve hizmetlerin aksamaması için bu tarz işlemler de yasal haklarını kullanacaktır. MBS Yönetim & Danışmanlık olarak aidat ve avans ödemeleri için basitleştirilmiş ödeme yöntemleri ile online bir şekilde bu işlemlerin yapılmasını sakinlerinin hizmetine sunmayı da taahhüt etmektedir.

İşletme projesi hazırlama

Toplu konutlarda ortak yaşamın temelleri işletme projesi ile başlar . Hukuki prosedürleri uygun bir şekilde hazırlanması gereken işletme projeleri içeriğini doğrudan hayatın kendisinden alması gerekmektedir. Bir işletme projesi hayali şeyler üzerinden yapılamaz . Gerçekçi ve ihtiyaca en uygun haliyle hazırlanması gerekmektedir.

KMK madde 37 ‘ye göre işletme projesi yok ise profesyonel kişilerce prosedürlere uygun bir şekilde hazırlanması gerektiğini açıkça belirtir. 634 SAYILI KMK 3. İşletme projesinin yapılması: Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 - 2814/12 md.) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Projede özellikle: a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.
Proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. İşletme projesi ; Toplu yapıların aylık aidat bedellerinin belirlenmesi her tip maddi işin hesaplanmasını sağlayan temel yönetim projesidir.

Aylık aidat bedelinin ne kadar olması gerektiği işletme projesinde belirlenmiş ve hesaplanmış gider kalemlerine istinaden belirlenir. Projede belirlenmiş yıllık gider kalemlerinin toplamı 12 aya bölünerek aylık gider bütçesinin hesaplanması sağlanır. Akabinde aidat bedellerinin paylandırılması müteahhittin hazırlamış olduğu yönetim planına veya kat maliklerinin kendi arasındaki %100 imza ile anlaşmalarına istinaden m2 veya arsa payı cinsinden hesaplanır. İşletme projesi ve yasal prosedürler kapsamında paylandırılmış aidat bedelleri kat malikleri kurulunun kabulüne istinaden onaylanır ve toplantı divan tutanaklarına iliştirilerek divan heyeti imzasına sunulur. Şirketimiz, kat malikleri ve yönetim kurulu üyeleri ile ortak bir istişare sürecinde hazırlanan ve kabul gören işletme projesi genel kurul kararlarının yazıldığı divan tutanaklarının imzalanmasına müteakip tüm kat maliklerine elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir. İşletme projesi tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde herhangi bir itiraz söz konusu değil ise işletme projesi kesinleşmiş olur. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Kat mülkiyeti kanununun uygulandığı tüm yapılarda işletme projesi uyarınca apartmanın ve sitenin bir yıllık gelirleri ve giderleri hesaplanarak bir bütçe oluşturulmak zorundadır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, MBS Profesyonel Yönetim; gecikmeksizin bir işletme projesi hazırlar ve olağan ya da olağanüstü bir genel kurul düzenleyerek bütçenin kat maliklerince onaylanmasına müteakip aidat bedellerinin hesaplanmasını sağlar. Şirketimiz aidat rakamlarını belirleyen bir merci değildir. Aidat bedellerinin ne kadar olacağı kat maliklerinin nasıl ve ne kadar konforlu yaşamak istediği ile orantılı bir durumdur. Şirketimiz bu süreçte sadece zorunlu giderler ve kat maliklerinden gelen isteklere istinaden yasalara uygun hesaplama ve paylandırma sağlar. MBS YÖNETİM & DANIŞMANLIK olarak hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize işletme projesi ücretsiz bir şeklide hazırlarız.

Mali disiplin yönetimi

Mali projelendirme ve bütçe yönetimi her apartman ve site için öncelikle kanunen yapılması gereken, pratikte sakinlerin yaşam konforlarını belirleyen en önemli hizmet kalemlerinden biridir.

Mali projelendirme ve bütçe yönetimi öncelikle işletme projesinin hazırlanmasıyla başlar.

Bu konuyu iki yönüyle ele alabiliriz:

Birincisi kat malikleri genel kurulu öncesi bir apartmana veya siteye ait tüm yıllık giderleri belirlemek, bu kalemleri hesaplamak, hesaplanan giderleri 12 aya bölmek, müteahhittin yönetim planına veya kat maliklerinin kendi arasındaki %100 imza ile anlaşmaları halinde aidatları m2 veya arsa payı cinsinden paylandırmak, aidatların son ödeme tarihlerini belirlemek, ödeme yapmayan sakinler için yasal işlem sürelerini/süreçlerini belirlemek, tüm bu kararları ve dolayısıyla işletme projesini gerçekleştirilmiş genel kurul ile onaylamak ve bütçeye sadık kalmaktır.

İkincisi öngörülmeyen giderlere veya ihtiyaç dahilindeki projelere istinaden yeni bir mali plan veya işletme projesi yaparak ödeme programını hazırlamaktır. Bazı durumlarda bu tip revizyonlar için yeniden olağanüstü genel kurula gidilmek zorundadır.

MBS Profesyonel Yönetim, kat malikleri genel kurulu öncesi hazırlamış olduğu ve genel kurul esnasında maliklerce onaylanmış işletme projesine/tahmini bütçeye sadık kalmak zorundadır. Dolayısıyla apartmana ve siteye ait dönemsel gelirler ve giderler arasındaki dengeyi sağlamak MBS Profesyonel Yönetim’in en önemli hizmetlerinden biridir.

Yılın başında maliklerce onaylanmış işletme projesini sürekli kontrol eder ve bu bütçenin stabil şekilde uygulanmasını sağlar. Ancak ilgili bütçe üzerinde bir harcama yapılmak istendiğinde (mücbir sebepler veya öngörülemeyen zorunlu giderler dışında) yöneticileri uyarır. Yöneticiler bütçeyi bir vesile ile aşmak isterlerse denetim kurulunu göreve çağırarak bütçeye riayet edilmesi hususunda yaptırım uygular. Ancak öngörülemeyen giderler veya taleplere istinaden bir arıza, satınalma, proje veya renovasyon durumu söz konusu ise bir olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak kat maliklerinin onayı ile bütçenin revize edilmesini ve uygun bir mali programla tahsilatını sağlar.

Düzgün bir mali projelendirme ve belirlenen proje sonrası bütçenin dengede tutulması apartmanların ve sitelerin mali devamlılığının sağlanması adına hayati önem arz eder. MBS Profesyonel Yönetim mali işlerle ilgili tüm süreçleri projelendirir ve uygular. Siz sadece kontrolünü sağlarsınız.

Muhasebe hizmetleri

Muhasebe işlemlerinin kapsamı vermiş olduğumuz hizmetler doğrultusunda işlem hacmi olarak ağırlıklı bir öneme sahiptir. Yapılan her para alış verişinin kayıt altına alınması MBS Yönetim & Danışmanlık olarak şeffaflık ilkesi gereğince modern yöntemler ve sistemler ile işleme alınacaktır. Mali düzeninin devamlılığının sağlamasına yönelik MBS Yönetim & Danışmanlık olarak altyapı ve sistemleriyle kat maliklerine profesyonel bir muhasebe hizmeti sunuyoruz.

Gelir ve gider tablosu düzenli ve mizana uygun bir şekilde yapılmaması durumunda yönetimler ibra edilemez ve huzursuzluk ortamı hakim olur. MBS Yönetim & Danışmanlık olarak muhasebe hizmetleri konusunda taahhüt edeceğimiz senelik plana sadık kalarak hesaplanan veya hesaplanmayan bütün mali işlemleri profesyonel bir şekilde düzenini sağlıyoruz. Yaptığımız muhasebe işlemlerinden kısaca bahsedersek ;

- Apartman ve sitelere ait her tip mali dokümanın ( karar defteri , işletme defteri vb. ) tasdik ettirilmesi .
- Gelir ve gider makbuzlarının belirlenen adetlerde bastırılması ve kayıt altına alınması
- Finansal gelir ve gider dengesinin sağlanması
- Banka hesaplarına yatırılan aidatların takibi ve muhasebe kayıtlarının altına alınması
- Personellerin SGK , SSK işlemlerinin yapılması izin ve maaş ödemeleri , yıllık izinlerin takibi ve kıdem tazminatı hesaplanması
- MBS Yönetim & Danışmanlık alt yapı sistemleri üzerinden aidat borç takibi ve ödemelerin yapılması
- Yönetim kurulu , denetim kurulu ve istenirse kat maliklerine veya sakinlerine şeffaflık ilkesi gereğince mali tabloların yayınlanması ve denetlenmesine açılması
- Yıllık veya aylık şekilde raporlar hazırlanması

Sosyal tesis yönetimi

Modern sitelerde sosyal yaşam alanları gelişmiş olup ve bu tarz tesislerin bakım ve onarımı gerekmektedir. Sitelerin sunmuş oldukları sosyal yaşam alanları ve sosyal tesisler tüm sakinlerin hizmetine sunulmalıdır.

Futbol , basketbol , spor salonu , sauna , hamam , açık/kapalı yüzme havuzları , masaj salonu , misafir salonları , toplantı salonları , kütüphane , çocuk parkı vb. birçok alanda yapılmış ve site sakinlerinin kullanımına sunulan bu sosyal tesisler sakinlerin günlük hayatın getirmiş olduğu stresi üzerlerinden atması için bir olanak sunmaktadır. Bunun yanı birlikte yaşamanın beraberinde getirmiş olduğu sosyalleşme ile sakinler komşularıyla beraber sosyalleşmenin keyfine varacaktır.

Bu sebeple bu tarz sosyal tesislerin varlığı MBS Yönetim & Danışmanlık için büyük bir önem arz etmektedir. Şirketimizin benimsemiş olduğu insanının mutluluğunu temel alan şirket anlayışıyla bu tarz tesislerin yasalara uygun , verimli , maliyet analizleri doğru yapılmış , hakkaniyetli ve huzur verici bir şekilde istişare yapılarak gerekli aksiyonları almaktadır. Profesyonel olarak ilgilenilecek olan bu sosyal tesislerin uygun personel , temizlik ve periyodik bakımlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde profesyonel olmayan bu kişiler tarafından yapılması halinde sakinler için can/mal güvenliğine , sağlık problemlerine sebep olabilir.